INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto informácia o spracúvaní osobných údajov sa vzťahuje na údaje účastníka Kurzov pre život (ďalej len „Dotknutá osoba“), spracúvané Cirkvou adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, IČO: 00468118, mail: casd@casd.sk, ako prevádzkovateľom (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Zodpovedná osoba: Mgr. Robert Novotný, mail.: robert.novotny@ak-haven.cz

Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje, na základe oprávneného záujmu, za účelom zaistenia aktivít Prevádzkovateľa, v súvislosti s realizáciou Kurzov pre život pre Dotknutú osobu:

• meno a priezvisko;
• adresa;
• telefón;
• e-mail;
• vek.

Tieto osobné údaje Dotknutej osoby budú spracúvané počas trvania štúdia Kurzov pre život Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa a následne archivované počas doby, požadovanej príslušnými právnymi predpismi.

Osobné údaje sú odovzdávané len sprostredkovateľom, ktorí sú schopní zabezpečiť nakladanie s osobnými údajmi, v súlade s platnými právnymi predpismi.

Osobné údaje Dotknutej osoby budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby, poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa.

Osobné údaje Dotknutej osoby budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje, uchovávané na záložných úložiskách, slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov, v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečovať zálohovanie údajov, v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Práva dotknutej osoby

Predovšetkým máte právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u Prevádzkovateľa Kurzov pre život. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Máte právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Máte právo na opravu – ako Prevádzkovateľ osobných údajov prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak sa domnievate, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, máte právo požiadať nás, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností a niekedy sa môže stať, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností máte právo požiadať nás, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.